Archiwum

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Olsztyn maga składać oświadczenia (wzór do pobrania na dole) w sekretariacie szkoły do poniedziałku 25.10.2021 do godziny 12.00

Osoby zamieszkujące pozostał gminy mogą składać oświadczenia (wzór do pobrania na dole) w swoich Urzędach Gminy również do poniedziałku 25.10.2021.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Celem Konkursu Granowego jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
• sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
• usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Do aplikowania w naborze uprawniona jest gmina, której wniosek zostanie sporządzony w oparciu o oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, który:
1. zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
2. jest członkiem rodziny, w której krewny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
3. nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: