Archiwum

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

Praktyki zawodowe w TIE9


Harmonogram praktyk na rok szkolny 2023/24

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2023/24 odbędą się w terminie: 6-31 maja 2024

W tym roku szkolnym praktyki odbywają następujące klasy:

KlasaWychowawcaKierunek
3AT TIEKalita AnnaTechnik informatyk
3BT TIEGorczewski JakubTechnik programista
4AT TIEKarczmarczyk EwaTechnik informatyk
4BT TIEKaczyńska SabinaTechnik programista

Komplet dokumentacji dla klas technik informatyk na rok 2024


Komplet dokumentacji dla klas technik programista na rok 2024


Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Dzięki nim uczniowie mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Tym samym wkraczają też na rynek pracy i zdobywają na nim pierwsze doświadczenia.  Co ważne, załatwienie tego typu stażu leży w gestii szkoły. Umowa o praktyki zawodowe podpisywana jest więc między jej reprezentantem a wybranym podmiotem lub firmą.

Czym są praktyki zawodowe? Przepisy

Jeśli chodzi o praktyki zawodowe, ustawa, która je reguluje, to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, opublikowane 22 lutego 2019 roku. Dokument ten dotyczy uczniów publicznych szkół branżowych I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych.

W przypadku praktyk zawodowych przepisy ściśle określają tryb ich odbywania w takich miejscach, jak warsztaty lub pracownie szkolne, placówki kształcenia ustawicznego lub praktycznego, indywidualne gospodarstwa rolne, a także konkretne firmy (praktyka odbywana bezpośrednio u pracodawców).  Należy pamiętać, że w tym ostatnim przypadku, regulowane kwestie dotyczą nie tylko obowiązków praktykanta, ale również przedsiębiorcy. Jego rolą jest bowiem m.in. zapoznanie młodego człowieka z regulaminem firmy i przepisami BHP, przedstawienie mu kryteriów oceniania jego pracy, a także zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków odbywania praktyki.

Na mocy obowiązujących przepisów, umowa o praktyki zawodowe może dotyczyć osób młodocianych, a więc w wieku 16–18 lat. Co ważne, mogą one uczestniczyć w praktycznej nauce zawodu w ciągu całego roku szkolnego, jak również podczas ferii letnich.

Jak wygląda umowa o praktyki zawodowe?

Umowa o praktyki zawodowe odbywane u pracodawców jest podpisywana między dyrektorem szkoły a przedsiębiorcą, który przyjmuje danego ucznia lub grupę uczniów do swojej firmy. Tego typu dokument nazywany jest umową o praktyczną naukę zawodu i powinien zawierać:

  • nazwę oraz adres placówki, która przyjmuje uczniów na praktykę oraz miejsce, w którym będzie się ona odbywać,
  • nazwę i adres szkoły, która wysyła uczniów na praktykę,
  • określenie zawodu, którego dotyczą praktyki zawodowe,
  • listę imion i nazwisk uczniów przyjmowanych do danego podmiotu,
  • zakres praktyk zawodowych,
  • wymiar praktyk zawodowych, a także termin ich rozpoczęcia i zakończenia,
  • prawa oraz zobowiązania stron umowy,
  • sposób ponoszenia kosztów realizacji praktycznej nauki przez strony sporządzonej umowy,
  • dodatkowe ustalenia.

Takie podanie o praktyki zawodowe musi być podpisane zarówno przez przedstawiciela szkoły, jak i osobę przyjmującą uczniów do swojego zakładu pracy.

Kierownik praktyk: Witold Kostuj

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie: