Archiwum

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku wprowadziliśmy zmiany dotyczące Polityki prywatności oraz Ochrony Danych Osobowych w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej – numer 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku.Celem zmian jest właściwa ochrona danych osobowych, ujednolicenie przepisów oraz doprecyzowanie zasad i warunków przetwarzania danych przez Szkołę Podstawową nr 311, XI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 9 – określone w art. 13 i 14 RODO. Wprowadzamy zmiany, aby dane Państwa i/lub Państwa dzieci były bezpieczne, należycie przetwarzane i nieudostępniane osobom trzecim.
Będziemy stosować się do wszystkich zasad, które niesie nam ustawa. Cały czas będziemy udoskonalać nasz wewnętrzny system RODO. W naszej placówce obecnie trwają prace związane z minimalizacją zbiorów danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami:
•    minimalizacji danych
Analizujemy naszą bazę, aby gromadzić i przechowywać dane osobowe jedynie w takim zakresie, w jakim jest nam to niezbędne do realizacji zgodnych z podstawami prawnymi celów przetwarzania – jeżeli pozyskiwanie jakiejś informacji jest zbędne do realizacji tego celu, to zaprzestaniemy  zbierania tych informacji.
•    ograniczenia przechowywania
Analizujemy bazy danych, zarówno papierowych, jak i elektronicznych, zawierających dane osobowe. Te, które nie są nam potrzebne, oddamy lub trwale usuniemy.
Może zdarzyć się, że w związku z tymi pracami wezwiemy Państwa do odbioru dokumentacji, która pozostała w naszej placówce lub nie została odebrana.
1)    Administratorem Państwa danych osobowych oraz/lub danych Państwa dzieci uczęszczających do placówki jest odpowiednio: Szkoła Podstawową nr 311, XI Liceum Ogólnokształcące lub Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 9, zwana dalej Administratorem.
2)    Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod adresem  rodo@cyfroweszkoly.pl
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody w celu prawidłowego wykonania zadania, jakie Państwo zleciliście naszej placówce, a w przypadku naszych pracowników w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków jakie nakłada na nas prawo.
Najczęściej przetwarzane będą dane osobowe związane z nauką Państwa dzieci w szkole w celu prawidłowego doboru do klasy, oznaczania prac kontrolnych, oceniania, wystawiania świadectw, zaświadczeń, przekazywania informacji do Kuratorium czy Urzędu Miasta.
Dane będą przetwarzane także w celu zachowania prawidłowego zdrowia naszych podopiecznych oraz poprawy i ochrony  bezpieczeństwa. Wszystko zgodnie z prawem i wymogami jakie są stawiane przez Kuratorium Oświaty.
Przetwarzanie danych osobowych będzie następować także w celu prawidłowego żywienia dzieci, doboru odpowiednich napoi, przekąsek i poczęstunków, celem uniknięcia alergii i uczuleń.
4)    Odbiorcą Państwa danych osobowych są również pracownicy szkoły: nauczyciele, wychowawcy, obsługa szkoły, którym dane będą udostępniane zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, ich kompetencjami oraz podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Szkoły Podstawowej nr 311, XI Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Informatyczno-Ekonomicznego nr 9 w Olsztynie  usługi:  informatyczne, administrowania poczty elektronicznej, obsługa dziennika elektronicznego.
5)    Szkoła będzie przechowywać Państwa dane osobowe i dokumentację związaną z nauką Państwa dzieci przez cały okres uczęszczania do placówki i po zakończeniu nauki w formie papierowej i elektronicznej, na okres czasu zgodny z obowiązującymi nas przepisami. Pozostałe dane osobowe będą usuwane po zakończeniu nauki.
6)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku zamiaru skorzystania z tych praw, stosowne żądanie proszę zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić bądź uniemożliwić należyte świadczenie usług.

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły – Janusz Rączkiewicz

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie: