Archiwum

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

Rekrutacja XI LO

Zapoznaj się także z terminarzem rekrutacji i naszą ofertą:

Profile w XI LO

Lp.Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonymJęzyk obcy:Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
1) główny2) drugi język do wyboru
1Profil medyczny (biologia, chemia)angielski niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoskibiologia
2Profil uniwersytecki (język angielski, geografia, matematyka)angielski niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoskigeografia
3Profil prawniczo-dziennikarski (j. polski, historia, wos)angielskiniemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoskihistoria
4Profil przyrodniczo-humanistyczny (biologia, j. polski)angielski niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoskibiologia
5Profil politechniczny (matematyka, fizyka, j. angielski)angielski niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoskifizyka
6Profil sportowy* (j. angielski, geografia, siatkówka)angielski  niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoskigeografia
*-termin testu sprawnościowego zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
Szkoła zastrzega możliwość nieutworzenia wszystkich profili w wypadku braku wystarczającej liczby kandydatów.

Regulamin rekrutacji

Najważniejsze daty rekrutacji:

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 u.p.o. – prócz szkół wymienionych poniżej, w punkcie 7).od 20 maja 2024 r. (poniedziałek)
do 19 czerwca 2024 r.
do godziny 15.00
(środa)
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 134 ust. 2 pkt 1-4 u.p.o.).do 8 lipca 2024 r.
 do godziny 12.00
(poniedziałek)
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.).do 9 lipca 2024 r.
(wtorek)
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.) .do 9 lipca 2024 r.
(wtorek)
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 u.p.o.1).
10 lipca 2024 r.
(środa)
6Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (np. art. 134 ust. 1 pkt 2 u.p.o. oraz r.w.b.l.)do 11 lipca 2024 r.
(czwartek)
7Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci: przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust. 1 i 2 u.p.o.).
od 21 czerwca 2024 r.
(piątek)
do 15 lipca 2024 r.
do godziny 15.00

 (poniedziałek)
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 u.p.o.).16 lipca 2024 r.
do godziny 10.00

 (wtorek)

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie: