Archiwum

Organizacja zajęć w szkole SP 311, XI LO, TIE 9 w Olsztynie w roku szkolnym 2021/2022

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.  

3. Rozpoczęcie roku szkolnego: 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich oddziałów następuje w dniu 1 września 2021 r.: 

 • Klasa siódma/ósma SP 311 rozpoczęcie o godzinie 9.00 na dużej sali gimnastycznej – bez udziału rodziców 
 • Klasy pierwsze TIE nr 9 rozpoczęcie o godzinie 10.00 na dużej sali gimnastycznej – bez udziału rodziców – pozostałe klasy TIE9 o 10.00 w salach z wychowawcami 
 • Klasy pierwsze XI LO rozpoczęcie o godzinie 11.00 na dużej sali gimnastycznej – bez udziału rodziców. – pozostałe klasy XILO o 11.00 w salach z wychowawcami 
 • Po zakończeniu części oficjalnej wychowawcy klas pierwszych XILO/TIE9 i klas SP311 spotykają się z uczniami w wyznaczonych salach (sprawy organizacyjne, procedury sanitarne) 

4. Zasady ogólne: 

 • Na terenie szkoły może przebywać uczeń, który posiada maseczkę ochronną. Zakłada ją w czasie przerw oraz bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Niedopuszczalne jest zasłanianie twarzy i ust innymi produktami imitującymi maskę np. szalikami lub kominami. 
 • Uczniowie zdejmują maseczki, gdy zajmą miejsce przy ławce. Zakładają je w sytuacji podchodzenia do nauczyciela, drugiego ucznia i na przerwach. 
 • Nauczyciele ograniczają do niezbędnego minimum pracę z uczniem przy „tablicy”, 
 • Uczniowie nie przynoszą na zajęcia lekcyjne podręczników, zeszytów ani innych przyborów, które nie są niezbędne do uczestnictwa w lekcji. Nie mogą też się nimi wymieniać, 
 • W każdej sali powinien znajdować się dozownik z płynem dezynfekującym.  
 • Zajęcia WF mają być prowadzone w taki sposób, aby ograniczyć kontakt fizyczny uczniów. 
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  
 • Maksymalna ilość uczniów korzystających jednocześnie z szatni głównej to 30. 
 • Uczniowie do budynku szkoły wchodzą tylko jednym wejściem – GŁÓWNYM.  
 • Uczniowie opuszczają budynek szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach i po zakończeniu zajęć edukacyjnych. W czasie przerw lunchowych wprowadzony jest zakaz wychodzenia poza teren szkoły. 
 • Przerwy w lekcjach uczniowie głównie spędzają w salach lekcyjnych a wyjścia do toalety powinny odbywać się pojedynczo.  
 • Ze stołówki szkolnej będą wyłącznie korzystać uczniowie szkoły podstawowej. 
 • Pozostali uczniowie będą mogli korzystać z bufetu (w przygotowaniu). 
 • Uczniowie muszą powstrzymać się przed kontaktami bezpośrednimi z rówieśnikami (powitania, pocałunki, chodzenie w dużych grupach). Zachowują odległość, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: