Archiwum

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

Stołówka

Regulamin  korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 311 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Olsztynie

Postanowienie ogólne

§1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie dwudaniowego obiadu z kompotem.
 4. Posiłki przygotowane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

§2

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 311; Gimnazjum nr 3; XI Liceum Ogólnokształcącego;  IX Technikum Informatyczno-Ekonomicznego wnoszący opłaty indywidualnie na konto szkoły, oraz których dożywianie refunduje MOPS, GOPS.
 • nauczyciele oraz pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie w kwocie pełnej stawki żywieniowej.

Wydawanie posiłków

§3

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki: od godz.11.20 – 14.45
 4. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej.

§4

 1. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej upoważnia karta elektroniczna, która wskazuje dni spożycia posiłków.
 2. Elektroniczna karta obiadowa jest wydawana uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły nieodpłatnie.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty należy ją zablokować i wykupić nową.
 4. Opłatą uiszcza się przelewem na konto szkoły.

Odpłatność za obiady

§5

 1. Opłata za korzystanie z posiłku wydawany w stołówce szkolnej przez uczniów kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.
 2. Opłata za korzystanie z obiadu wydawanego w stołówce szkolnej przez nauczycieli i pracowników kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt żywności użytej do przygotowania posiłku uwzględniający również koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 3. Kalkulacja jednego obiadu jest ustalana przez Dyrektora i Intendenta szkoły.
 4. W sytuacji wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

§6

 1. Opłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na wskazany rachunek bankowy szkoły. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.
 2. Informacje dotyczące numeru konta bankowego, na który należy wpłacać opłaty za obiady oraz określające terminy, wysokość i tytuł wpłat za każdy miesiąc są umieszczane na stronie internetowej szkoły – www.cyfroweszkoly.pl
 3. Termin płatności za obiady to: do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc. Wyjątek będą stanowiły płatności za wrzesień( z powodu rozpoczęcia) i marzec (do 25 lutego ). Zmiany będą podawane na stronie internetowej szkoły.
 4. Za datę płatności uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy szkoły.
 5. Rodzice odpowiadają za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu.
 6. W wyjątkowych przypadkach, gdy należność nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie wpłaty, uczeń może otrzymać obiad, jeśli dostarczy pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna o późniejszym terminie wpłaty do godz. 11.00 ostatniego dnia miesiąca /z określeniem daty płatności i podpisem/.

Odwołania obiadów

§7

 1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole należność za niezjedzony obiad nie będzie  zwracana. Zwrot będzie uznawany tylko w sytuacji zgłoszenia nieobecności dziecka z dziennym wyprzedzeniem.  
 2. Rodzice nieobecnego ucznia lub osoba przez nich upoważniona może odebrać obiad ze stołówki szkolnej w danym dniu do godz.14.30.
 3. W przypadku nieobecności ucznia z powodu choroby lub innych zdarzeń, obiad można odwołać telefonicznie z dziennym wyprzedzeniem. Kwota za odwołane obiady będzie rozliczona w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 4. Rezygnację z posiłku z tytułu planowanych nieobecności ucznia w szkole, rodzic dokonując wpłaty pomniejsza kwotę przelewu o wyznaczone  dni i  podaje informację w tytule przelewu wpłaty.

Zasady zachowania się w stołówce szkolnej

§8

 1. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejkę, zbliżają kartę do czytnika.
 2. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę.
 3. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia Intendenta lub upoważnionego pracownika szkoły.

§9

 1. Osoby spożywające posiłek maja obowiązek:
  -zachowania czystości,
  -kulturalnego spożywania posiłku,
  -zachowanie ciszy podczas spożywania posiłku,
  -po spożyciu posiłku brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce,
  -kulturalnego odnoszenie się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki.

2. Zabrania się w stołówce szkolnej:
-pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
-wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych produktów spożywczych,
-popychania, szarpania, biegania,
-niszczenia mienia stołówki,
-Korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.

3. Nierespektowanie wyżej wymienionych zasad  grozi wykluczeniem z korzystania z obiadu na czas wyznaczony przez Dyrektora szkoły.

Postanowienia końcowe

§10

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje Dyrektor szkoły.

2. Regulamin obowiązuje od dnia  01.09.2018r.

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie: