Archiwum

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

UZUPEŁNIENIE – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Osoby, które wypełniały formularze wsparcia w ramach programu: “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR””, proszone są o uzupełnienie dokumentacji.

KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU GRANTY PPGR

TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO 09 GRUDNIA 2021 R. 

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Olsztyna, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie do dnia 25 października 2021 r. muszą dostarczyć do Urzędu Miasta Olsztyna dokumenty:

1) Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu) takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.

W przypadku braku odpisów aktów należy zwrócić się do najbliższego USC (UWAGA! Termin realizacji wynosi do 10 dni roboczych w przypadku urodzenia w innej gminie).

2) Poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.

Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku potwierdzenia ich przynajmniej jednym ze wskazanych dokumentów:

  • świadectwo pracy,
  • umowa o pracę,
  • zaświadczenie z KOWR,
  • zaświadczenie z ZUS,
  • legitymacje ubezpieczeniowe,
  • inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych (np. ksero listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego).

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu).

UWAGA! Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają ww. dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków proszeni są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 LISTOPADA 2021 r. danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika, data urodzenia, dokładna nazwa PGR oraz lata pracy w PGR, wpisując je w tabelę – załącznik do komunikatu. Na tej podstawie Miasto Olsztyn wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia.

Przekazanie powyższych danych może nastąpić poprzez dostarczenie dokumentu do Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną na adres wisniewska.kinga@olsztyn.eu (proszę o wpisanie tematu maila: GRANT PPGR_uzupelnienie_dokumentow).

3) Poświadczające MIEJSCE ZAMIESZKANIA osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu) takich jak: zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia w PGR lub inny dokument poświadczający zamieszkanie.

4) W przypadku uczniów przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Olsztyn – należy złożyć:

  • zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania)
  • zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Olsztyna (ul. Knosały 3, Wydział Edukacji, pokój nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021  r. w  godzinach: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 8:00-15:00. Wskazane dokumenty będą podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń

Pracownik Urzędu Miasta potwierdzi za zgodność z oryginałem dokumentu na podstawie przedłożonych do wglądu oryginałów.

OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć wymagane dokumenty.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Miasta Olsztyn do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową, adres: wisniewska.kinga@olsztyn.eu

Załącznik Uzupełnienie informacji dot. osoby zatrudnionej w PPGR

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie: