Archiwum

Pomoc materialna

Informacja o pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna na rok szkolny 2021-22.

Rodzice i pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w dniach 1-15 września 2021 r. u pedagoga szkolnego w pok. nr 113 lub w sekretariacie szkoły.

Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek
wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021 r.) lub z miesiąca składania wniosku jeśli nastąpiła utrata dochodu. Należy dołączyć zaświadczenia i dokumenty potwierdzające dochód oraz oświadczenie dotyczące korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społ. Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny przedłożyć zaświadczenie
o osiągniętych dochodach netto wystawione przez pracodawcę (bez potrąceń np. alimentacyjnych, komorniczych i itd.) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2020 r.

Osoby prowadzące działalność i rozliczające się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej powinny przedłożyć oświadczenie
o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające formę opodatkowania

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy podać kwoty miesięczne świadczeń oraz ich rodzaje.  Składający oświadczenie (wnioskodawca) jest zobowiązany do zawarcia i podpisania w nim klauzuli o odpowiedzialności karnej następującej treści: ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie mopsolsztyn.bip.gov.pl

Wniosek i druki w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie szkoły.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny – 528,00 zł netto.

Kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego – 308 zł

 Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów, natomiast nie może zostać przyznane na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej(np.: zakup żywności i odzieży codziennego użytku, opłat za energię, gaz, czynsz i media, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych itp.).

 Rozliczenie stypendium szkolnego:

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków  wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.

Paragony fiskalne nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu stypendium.

Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:

  1. od 1 września do 31 grudnia br.-  do dnia 10 grudnia 2021 r.
  2. od 1 stycznia do 31 maja 2020 –  do dnia 10 czerwca 2022 r.

Rozliczenia przyznanego świadczenia na podstawie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę należy dokonać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 32, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00,  w pokoju nr 12 przyjmowani są petenci (parter Banku BPS).

Telefony kontaktowe: 89 5266018, 89 5265749, 89 5265713

II. ZASIŁKI SZKOLNE


Zasiłek szkolny przyznawany uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej w związku ze zdarzeniem losowym: śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego, pożar, zalanie mieszkania, kradzież w mieszkaniu ucznia,  sytuacja rodzinna ulega pogorszeniu, nagła choroba ucznia lub członka rodziny.

Wniosek o zasiłek szkolny wraz z oświadczeniem i dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego składa się w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: