Archiwum

Dokumenty i formularze

Dokumenty i formularze w SP311


Dokumenty i formularze w XI LO


Dokumenty i formularze w TIE9


Matura

Poniżej znajdują się deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego na rok 2022. PROSIMY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO i wydrukować. Podpisaną deklaracje należy dostarczyć do szkoły do 30 września 2021.


Wypełnij Deklarację A, jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.


Wypełnij Deklarację B, jeżeli ukończyłeś(-łaś):
(1) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę
artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
(2) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
(3) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości
(4) lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.


Wypełnij Deklarację C, jeżeli uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule
sprzed 2005 r.

Wypełnioną deklarację (strony 1–3) złóż najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania na terenie Polski lub – jeżeli nie mieszkasz w Polsce – do
dyrektora OKE, na terenie której zamierzasz przystąpić do egzaminu maturalnego.


Egzamin zawodowy


Projekt w TIE9

Projekt nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. ”Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: