Archiwum

Stypendia i zasiłki szkolne

Postępowanie w sprawie Stypendiów i Zasiłków Szkolnych

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO

Postępowanie w sprawie Stypendiów i Zasiłków Szkolnych prowadzone jest w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A w Olsztynie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod numerem telefonu:

 • 89 526-57-13
 • 89 526-57-49
 • 89 526-60-18
 • 89 526-60-42

Obsługa interesantów w Centrum Informacji  w godz. 730 – 1500.

PEŁNOLETNI UCZNIOWIE SKŁADAJĄ WNIOSEK SAMI

(Rodzic/opiekun może złożyć wniosek  tylko z pełnomocnictwem dziecka)

I . STYPENDIA SZKOLNE

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

Szkoła, do której uczęszcza uczeń.

 1. Termin składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
 1. do dnia 15 września 2022 r. w szkołach, w których rok szkolny rozpoczyna się od dnia 1 września  
 2. w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego
 3. w kolegiach pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dzień 15.09.2022r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.

Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku szczególnych okoliczności (np. śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia lub rodzica/opiekuna, klęska żywiołowa). Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie odmową przyznania stypendium szkolnego.

 1. Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek
  wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach
   z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej , pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 • Osoby zatrudnione  na umowę o pracę (umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) powinny przedłożyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach .
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2021 r.
 • Osoby prowadzące działalność i rozliczające się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej powinny przedłożyć oświadczenie oraz zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające formę opodatkowania
 • Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie (wnioskodawca) jest zobowiązany do zawarcia
  i podpisania w nim klauzuli o następującej treści: ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’ zgodnie z art. 90n ust. 5a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.). W oświadczeniu tym należy wymienić wszelkie świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej uwzględniając kwotę miesięczną danego świadczenia oraz jego rodzaj.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne drukioraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie  mopsolsztyn.bip.gov.pl


4.Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny– 600,00 zł .

Kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego– 345 zł (obowiązująca na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmieniana rokrocznie)

Dochody wylicza się biorąc pod  uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace dorywcze, praktyki uczniowskie/zawodowe) – wymagane zaświadczenie o dochodach (oraz w przypadku utraty dochodu – kserokopia świadectwa pracy) ,
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych
   (1/12 dochodu z roku poprzedniego tj. 2021 r.) wyliczone na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczane na podstawie ryczałtu oraz karty podatkowej wylicza się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające formę opodatkowania
 • dochody z gospodarstwa rolnego od 1 ha przeliczeniowego
 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno – rentowy (emerytury, renty, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne) wymagane zaświadczenie o dochodach z ZUS lub KRUS
 • świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych – wymagane zaświadczenie o dochodach z ZUS lub KRUS
 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłek dla bezrobotnych, staż, dodatek szkoleniowy, stypendium, świadczenie przedemerytalne, pomostowe itp.) – wymagane zaświadczenie z Urzędu Pracy  o otrzymanych dochodach
 • zasiłki okresowe z pomocy społecznej
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie)
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wymagany wyrok z Sądu oraz przelew/przekaz pieniężny lub oświadczenie o wysokości otrzymanego funduszu
 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny
 • W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
  1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
  (1/12  jednorazowego dochodu z ostatnich 12 miesięcy przekraczającego kwotę = 5 * 600,00zł = 3000,00zł * ilość osób w rodzinie (darowizna, spadek, sprzedaż samochodu lub mieszkania, pożyczka  itp.) – informację zamieszczamy w załączniku oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów (punkt 2) oraz we wniosku o stypendium szkolne (pkt 15 źródeł dochodu)
 • W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód – informację zamieszczamy w załączniku oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów (punkt 3).
 • stypendia określone w przepisach o szkolnictwie wyższym – potwierdzone zaświadczeniem
 • praktyki zawodowe/uczniowskie – potwierdzone zaświadczeniem o dochodach
 • świadczenie z tytułu pieczy zastępczej, np. rodzina zastępcza (oświadczenie wnioskodawcy)
 • inne dochody np. staże w projektach  realizowanych przez różne podmioty finansowane  przez Unię  Europejską, świadczenie integracyjne CIS, itp. – potwierdzone zaświadczeniem o dochodach

 Do dochodów nie wlicza się m.in. :

 • zasiłków celowych  ( np. na żywność, opał, leki, odzież oraz drobne remonty
  z pomocy społecznej),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • dochodów z prac  społecznie – użytecznych,
 • dochodów z tytułu pobierania świadczenia wychowawczego (500+)
 • programu ,,Dobry start’’ (300+)
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
 • zasiłku szkolnego
 • wartości świadczenia w naturze
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 • dodatku osłonowego

Od dochodu  odlicza się:

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (potwierdzonych wyrokiem z Sądu oraz przekazem lub przelewem pieniężnym)

5. Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów, natomiast nie może zostać przyznane na wsparcie materialne rodzin znajdujących się
w ciężkiej sytuacji materialnej(np.: zakup żywności i odzieży codziennego użytku, opłat
za energię, gaz, czynsz i media, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych).

6.Przesłanki dodatkowe – sytuacja społeczna w rodzinie ucznia:


a)  bezrobocie
b)  niepełnosprawność
c)  ciężka lub długotrwała choroba
d)  wielodzietność
e)  brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej
f)   alkoholizm
g)  narkomania
h)  rodzina jest niepełna
i)   zdarzenie losowe

W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek należy przedstawić stosowny dokument potwierdzający okoliczności ich występowania w rodzinie.

7.Rozliczenie stypendium szkolnego:

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków  wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.

Paragony fiskalne nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę
w rozliczeniu stypendium.

Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:

 1. od 1 września do 31 grudnia br.  –  do dnia10 grudnia 2022 r.
 2. od 1  stycznia do 31 maja 2023r. –  do dnia10 czerwca 2023 r.

Rozliczenia przyznanego świadczenia  na podstawie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę należy dokonywać na bieżąco w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 61A, Centrum Informacji, drugie wejście do budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.

Telefony kontaktowe: 89 5265713, 89 5265749, 89 5266018, 89 5266042

Rodzice ucznia, dyrektor szkoły lub ośrodka w przypadku rezygnacji lub zaprzestania pobierania nauki, zmiany szkoły, umieszczenia dziecka w ośrodku itd. obowiązani są poinformować organ wydający decyzję o stypendium szkolnym.

Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.

Kwota nierozliczonego w terminie stypendium szkolnego wygasa oraz zostaje zwrócona do budżetu państwa.

II. ZASIŁKI SZKOLNE


1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
–  śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
–  pożar lub zalanie mieszkania,
–  kradzież w mieszkaniu ucznia,
–  nagła choroba ucznia lub członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego mająca wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

2.Wniosek o zasiłek szkolny wraz z zaświadczeniem  o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w  nieprzekraczalnym terminie 
do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

3.Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Załączniki

 KARTA – ST (2).docx (28,18 KB)szczegóły
 Wniosek o STYPENDIUM szkolne 2022-2023 (1).doc (134,5 KB)szczegóły
 Wniosek o ZASIŁEK szkolny 2022-2023.doc (89,5 KB)szczegóły
 RODO Styp, Zas.docx (14,19 KB)szczegóły
 zaświadczenie pracodawca STYPENDIA.doc (41,5 KB)szczegóły
 oświadczenie KPA.docx (13,52 KB)szczegóły
 OŚWIADCZENIE o dochodach 2022-2023.doc (39,5 KB)szczegóły
 OŚWIADCZENIE o korzystaniu z MOPS.doc (32 KB)szczegóły

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty
SP311 bierze udział w programie:

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: